Cele i zadania

 Celami Fundacji są:

 1. Działalność edukacyjna i medialna poprzez kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych, zarządzanie portalami internetowymi oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
 1. Tworzenie warunków sprzyjających inicjatywom społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej, a w szczególności małych i mikro przedsiębiorstw.
 2. Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw przedsiębiorczych.
 3. Promocja Poznania i Wielkopolski jako przyjaznych przedsiębiorczości.
 4. Pomoc w szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej.
 5. Działania na rzecz wspierania i integracji przedsiębiorstw europejskich oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.
 6. Działanie na rzecz wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 7. Pomoc w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych.
 8. Zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
 9. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
 10. Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
 12. Podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat szeroko pojętej niepełnosprawności i jej rodzajów: intelektualnej, ruchowej, narządu wzroku, zaburzeń metabolicznych.
 13. Działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans, osób niepełnosprawnych oraz zbieranie i pomoc ich rodzinom.
 14. Podnoszenie warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 15. Zapewnienie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 16. Realizacja celów statutowych oraz walki z bezrobociem poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 17. Prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych przyuczających do określonej pracy lub działalności gospodarczej, także z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik audiowizualnych.
 18. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej.
 19. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony
  środowiska.
 20. Propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia.
 21. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej;
 22. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami;
 23. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy
 24. Działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie;
 25. Działalność oświatowa, naukowo – techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;
 26. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska;
 27. Promocja regionu w Polsce i na świecie;
 28. Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej;
 29. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych.
 30. Aktywne wspieranie i popularyzowanie przedsiębiorczości, innowacyjności
  i samozatrudnienia