Statut

Fundacja PRO PUBLICO BONO RP z siedzibą w Poznaniu

Z dnia 01.11.2016

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Fundacja PRO PUBLICO BONO RP, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 2. Fundacja PRO PUBLICO BONO RP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Zbigniewa Bilińskiego zwanego dalej Fundatorem.

§ 3.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

§ 4.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Właściwym Ministrem jest: Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§ 6. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Fundacja PRO PUBLICO BONO RP

§ 7. Fundacja może używać godła, logotypu i odznak, według wzoru ustalonego przez Zarząd Fundacji.

§ 7a.

 1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego.
  2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych z uwzględnieniem innych postanowień Statutu (art. 20 ust. 1 pkt. 2 udppw.).

§ 7b. Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej  działalności pożytku publicznego (art. 20 ust. 1 pkt. 3 udppw.).

§ 8.

 1. Fundacja jest podmiotem opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku, mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.
  2. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9. Celami Fundacji są:

 1. Działalność edukacyjna i medialna poprzez kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, tworzenia i nadawania przekazów medialnych, zarządzanie portalami internetowymi oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
 1. Tworzenie warunków sprzyjających inicjatywom społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej, a w szczególności małych i mikro przedsiębiorstw.
 2. Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw przedsiębiorczych.
 3. Promocja Poznania i Wielkopolski jako przyjaznych przedsiębiorczości.
 4. Pomoc w szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej.
 5. Działania na rzecz wspierania i integracji przedsiębiorstw europejskich oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.
 6. Działanie na rzecz wzrostu aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 7. Pomoc w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych.
 8. Zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
 9. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
 10. Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
 12. Podnoszenie wiedzy społeczeństwa na temat szeroko pojętej niepełnosprawności i jej rodzajów: intelektualnej, ruchowej, narządu wzroku, zaburzeń metabolicznych.
 13. Działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans, osób niepełnosprawnych oraz zbieranie i pomoc ich rodzinom.
 14. Podnoszenie warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 15. Zapewnienie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 16. Realizacja celów statutowych oraz walki z bezrobociem poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
 17. Prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów zawodowych przyuczających do określonej pracy lub działalności gospodarczej, także z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik audiowizualnych.
 18. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej.
 19. Działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony
  środowiska.
 20. Propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia.
 21. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej;
 22. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami;
 23. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrównywanie szans na rynku pracy
 24. Działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie;
 25. Działalność oświatowa, naukowo – techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;
 26. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska;
 27. Promocja regionu w Polsce i na świecie;
 28. Wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej;
 29. Inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych.
 30. Aktywne wspieranie i popularyzowanie przedsiębiorczości, innowacyjności
  i samozatrudnienia

§ 10. Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną i odpłatną działalność w zakresie:

 1. Świadczenie szerokiej gamy kompleksowych działań związanych z pobudzeniem
  i rozwojem przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych i europejskich.
 2. Współpracę z organizacjami i instytucjami, tj. Urzędem Miejskim lub Gminy, Urzędem Marszałkowskim, Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Bankami, Funduszami Pożyczkowymi i Gwarancyjnymi, Stowarzyszeniami, Fundacjami oraz Zrzeszeniami Przedsiębiorców i innymi podmiotami w celu wspierania przedsiębiorczości, szczególnie wśród bezrobotnych.
 3. Szeroką pomoc w rozpoczęciu, prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i doradczym.
 4. Pomoc w uzyskiwaniu i jak najpełniejszym wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych funduszy przeznaczonych dla przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem małych i mikro przedsiębiorców.
 5. Wsparcie w uzyskiwaniu i udzielaniu pożyczek oraz mikrograntów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
 6. Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizowaniu i finansowaniu wykładów, seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów i wystaw.
 7. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
  i instytucjami o podobnym profilu działania.
 8. Utworzenie wewnętrznego forum wymiany doświadczeń i umiejętności pomiędzy członkami i beneficjentami Stowarzyszenia, a także kojarzenie partnerów do wspólnych przedsięwzięć biznesowych.
 9. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowe i wydawniczej.
 10. Stworzenie informatycznej platformy do obsługi przedsiębiorstw oraz wymiany informacji.
 11. Podejmowanie innych dostępnych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych.

§ 11. Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.

§ 12. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 

 1. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
  3. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
  4. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
 3. 63.12.Z Działalność portali internetowych.
  6. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  7. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
  8. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
  9. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  10. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

  § 12a. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji oraz współpracować z takimi podmiotami, może łączyć się z fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 4. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego.
  3. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja może także przyjmować dotacje i dofinansowania przewidziane w innych aktach prawnych.

Rozdział III

Władze Fundacji.

§ 13.

 1. Władzami fundacji są:
 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 14.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Odwołanie członka Rady lub pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

 1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Kworum wymagane do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji wynosi 3 (trzech) Członków Rady Fundacji.

§ 16. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Zatwierdzenie uchwał Zarządu w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

§ 17. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 18.

 1. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia lub zmiany składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż dwóch osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób reprezentacji.

§ 20. Do składania oświadczeń woli Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a każdy z pozostałych Członków Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.

Rozdział IV

Majątek Fundacji

§ 21. Majątek Fundacji:  
a) stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 10000 zł, wymieniony w Akcie Fundacyjnym, który w części, tj. w kwocie 2500 zł przeznacza się na działalność gospodarczą Fundacji,
b) mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
c) może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania kosztów działalności Fundacji.

§ 22. Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a) dotacje i subwencje,
b) darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
d) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
e) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 23. Rachunkowe wyodrębnienie statutowej działalności pożytku publicznego, w tym działalności nieodpłatnej, działalności odpłatnej, oraz statutowej działalności gospodarczej, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, należy do Zarządu Fundacji i jest określone w akcie prawa wewnętrznego.

§ 24. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25. Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji, w szczególności członków Zarządu, członków rady Fundacji, pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz osób, z którymi wymienieni pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji, w szczególności  członków Zarządu, Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu.

§ 26. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VI

Połączenie z inną Fundacją

§ 27.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Likwidacja Fundacji.

§ 29.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Gospodarki.

§ 30. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 31. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo o fundacjach.

Poznań, dnia 02 listopada 2016 roku.

Zbigniew Biliński